Privacy, bescherming en voorwaarden

 
 

Algemene Voorwaarden Deal-75

 
Hieronder vindt u de algemene verkoop- en leverings- en betalingsvoorwaarden van Deal-75, gevestigd te Amersfoort en ingeschreven bij de Kamer
van Koophandel te Amersfoort Nederland onder nummer 65066332, BTW nr. NL855967080B01
 
1. Algemeen
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot alle bestellingen alsmede geleverde producten tussen Deal-75 en de klant tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen is.
Deal-75 heeft te allen tijde het recht deze algemene voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen.
Door het plaatsen van een bestelling verklaart elke klant zich, zonder voorbehoud, akkoord met de algemene leveringsvoorwaarden.
 
2. Prijzen en Aanbiedingen
2.1 De genoemde prijzen bij de artikelen zijn in euro's en inclusief BTW. Verzendkosten zijn niet bij de genoemde prijzen inbegrepen.
2.2 Deal-75 is niet aansprakelijk voor de gevolgen van zet-, typ- en/of programmeer- of programmafouten in haar website. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.
2.3 Aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt en gedurende de daarvoor aangegeven looptijd.
 
3. Betaling
3.1 Betaling vindt plaats via de betalingsmethoden die worden aangeboden op de website.
U kunt hier kiezen uit de volgende betaalmethoden:
a) Direct en online door middel van Creditcard;
b) Betaling vooruit via overboeking per bank of giro.
c) iDeal: als u telebankiert bij de Rabobank, ABN AMRO of ING (Postbank), kunt u op deze manier elektronisch de betaling van uw bestelling regelen.
Betaling van de bestelling geschiedt altijd geheel vooraf. De bestelling wordt pas verzonden zodra de betaling volledig is voldaan.
3.3 Wanneer de betaling niet binnen 8 dagen is voldaan, zal de bestelling worden geannuleerd.
 
4. Verzendkosten
De verzendkosten zijn variabel per land. Voor Nederland zijn de verzendkosten Euro 3,99 per order, ongeacht de grootte van de bestelling.
 
5. Levering
5.1 Deal-75 besteedt het thuisbezorgen van de bestellingen uit aan TNT Post. Bestellingen worden via PakketPost van TNT verzonden en zijn traceerbaar in dit systeem.
5.2 Deal-75 streeft ernaar om bestellingen binnen 2 werkdagen, na ontvangst van de betaling, te versturen.
5.3 Deal-75 zal al het mogelijke doen om geaccepteerde bestellingen zo spoedig mogelijk uit te leveren. Indien de levering vertraging oploopt, hetzij door tijdelijk niet in voorraad zijn, hetzij om anderen redenen- of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, zal de klant daarvan bericht ontvangen. De klant heeft in dat geval het recht om de resterende bestelling schriftelijk of mondeling te annuleren. Deal-75 heeft een gerechtelijke leveringstermijn van 30 dagen. Wanneer de klant de bestelling binnen deze termijn niet heeft ontvangen, kan deze de koop kosteloos ontbinden.
5.4 Deal-75 is niet aansprakelijk voor eventuele schade die u mocht lijden doordat de bestelling is afgeleverd op een door de klant foutief opgegeven woonadres.
 
6. Annuleren
6.1 Het is mogelijk een bestelling te annuleren, indien dit binnen 24 uur gebeurt nadat de bestelling is geplaatst en mits de bestelling nog niet is verstuurd.
U kunt deze annulering doorgeven per mail: info@deal-75.com
 
7. Ruilen en Retourneren
Via je account kan je artikelen retour aanmelden.
7.1 Wanneer een artikel niet aan uw verwachting voldoet dan bestaat de mogelijkheid om het artikel te retourneren via het antwoordnummer
7.2 De portokosten voor retourzending (alleen binnen Nederland) zijn voor rekening van Deal-75. Het verzendrisico voor retourzending zijn voor eigen rekening van de klant.
7.3 Artikelen, welke zijn afgeprijsd kunnen geruild/geretourneerd worden.
7.4 Voor retourneringen en/of ruilingen gelden de volgende voorwaarden:
a. Na bezorging van uw bestelling heeft u 14 dagen de tijd om de artikelen te ruilen of te retourneren. Na afloop van deze termijn kan de koop niet meer ontbonden worden en is definitief.
b. De goederen dienen in originele staat te zijn, d.w.z. ongedragen, met aangehecht artikelkaartje en in een degelijke verpakking teruggestuurd te worden.
c. Indien u goederen wilt retourneren, dient dit via je account kenbaar te worden gemaakt aan Deal-75. Hierop ontvangt u per e-mail een retourbon die u vervolgens  dient mee te zenden met uw retourzending.
d. Bij retourneren (ontbinding koop van 1 of meerdere artikelen) zal het retour te ontvangen bedrag (excl. verzendkosten) binnen 14 dagen aan u overgemaakt worden of zoveel mogelijk eerder.
e. Indien je een artikel wenst om te ruilen, dan verzoeken wij je eerst het te retourneren artikel aan te melden in je account en vervolgens het gewenste artikel te bestellen via de normale bestelprocedure op onze website.
 
8. Voorraad
8.1 Alle kleding is uit voorraad leverbaar. Het kan echter voorkomen dat een artikel is uitverkocht. U wordt hiervan door ons z.s.m. op de hoogte gebracht.
In dit geval heeft de klant het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren Deal-75 zal in dit geval voor terugbetaling zorgdragen.
 
9. Garantie en Aansprakelijkheid
9.1 De produkten in het assortiment van Deal-75 zijn met zorg samengesteld en voldoen aan de eisen waar kinder- en babykleding aan
moet voldoen. De artikelen die u op grond van overeenkomst worden geleverd, bezitten deze eigenschappen die u bij normaal gebruik mag verwachten.
Bij eventuele klachten kunt u schriftelijk of per mail contact opnemen met Deal-75
9.2 De inhoud van deze site wordt regelmatig bijgewerkt en is met grootste zorgvuldigheid samengesteld. Deal-75 kan echter niet uitsluiten dat bepaalde informatie niet juist en/of onvolledig is. Deal-75 is niet aansprakelijk voor gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie op haar website.
9.3 Deal-75 is niet verantwoordelijk voor tik-, zet- en drukfouten waardoor onopzettelijk een verkeerde verkoopprijs zou kunnen worden
gecommuniceerd. Indien zich dit voordoet , zal de prijs door Deal-75 zo spoedig worden aangepast.
9.4 Deal-75  kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor kleurafwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.
9.5 Deal-75  kan niet aansprakelijk worden gesteld indien een gebrek of schade dat is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk
gebruik of wanneer, zonder schriftelijk toestemming van Deal-75, u of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen
aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.
9.6 Deal-75 kan niet aansprakelijk worden gesteld indien het aangegeven wasvoorschrift niet wordt nageleefd.
 
10. Overmacht
Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Deal-75 in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering
van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, door u dit schriftelijk mee te delen en zonder dat
Deal-75 gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven en redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
 
11.Giftcards
11.1Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle per mail verzonden giftcards die worden uitgegeven door Deal-75
11.2 Iedere giftcard is voorzien van een unieke code. 
11.3 Iedere giftcard is een jaar geldig. Na de vervaldatum kan de giftcard niet meer worden ingewissseld. De vervaldatum is de datum van ontvangst van de mail met de code plus 1 jaar.
11.4 Om een giftcard te gebruiken dient u in het in het bestelproces Giftcard te selecteren  als betalingsmethode. De restwaarde is niet inwisselbaar voor geld.
11.5 Giftcards uitgegeven door Deal-75  zijn uitsluitend inwisselbaar voor artikelen die zijn aan te schaffen op Deal-75 en zijn niet inwisselbaar voor geld.
11.6 Mocht uw bestelling hoger in waarde zijn dan de ingewisselde waarde van de giftcard(s), dan dient dit verschil te worden betaald. Zodra de betaling is ontvangen wordt de bestelling verwerkt.
11.7 Het is niet toegestaan de giftcard(s) of de werking daarvan te wijzigen, te vervalsen, te ondermijnen of anderszins aan te tasten (waaronder begrepen hacking).
11.8 Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van giftcards wordt ontzegd.
11.9 Deal-75 staat niet in voor de werking van de giftcard(s) en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die door het gebruik dan wel niet kunnen gebruiken van de giftcard(s) ontstaat. Uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet voor schade die te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van Deal-75. In dit geval is de aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade aan personen of zaken.
11.10 Deze giftcardvoorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Deal-75 zal wijzigingen tijdig aankondigen op de website. Wij raden u aan om de giftcardvoorwaarden telkens voor het gebruik van een giftcard te raadplegen. Blijft u na ingaan van de wijzigingen de giftcard(s) gebruiken, dan aanvaardt u daarmee de gewijzigde giftcards.
11.12 U kunt per bestelling maximaal 5 giftcards inwisselen
11.13 Heeft u moeilijkheden bij het inwisselen van uw giftcard, mail dan naar info@ deal-75.com.
 
Privacy
Uw persoonsgegevens worden opgenomen in het klantenbestand van Deal-75 .
Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor het uitvoeren van de overeenkomst, het voeren van een verantwoord klantenbeheer, risicobeheer en voor marketingdoeleinden.
Wij verstrekken geen gegevens aan derden die uw persoonlijke levenssfeer aantasten. Indien u van ons geen commerciële aanbiedingen meer wenst te ontvangen, kunt u dit per e-mail aan ons bevestigen.
 
Copyright beeld- en tekstmateriaal
Het is niet toegestaan, zonder schriftelijke toestemming, tekst- en/of beeldmateriaal te kopiëren, op te slaan, te publiceren, te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken.
 
Vragen, klachten en opmerkingen
Deal-75 streeft naar tevreden klanten. Heeft u vragen en/of opmerkingen, kunt u dat per e-mail laten weten: info@deal-75.com